Vilkår for bruk

Introduksjon

Dette kjøpet er regulert av standard salgsforhold for forbrukerkjøp av varer over Internett, gitt nedenfor. Forbrukerkjøp via Internett er regulert hovedsakelig av Kontraksloven, Forbrukerloven, Markedsføringsloven, avbestillingsloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukerne menneskelige rettigheter. Disse lovene er tilgjengelige (på norsk) påwww.lovdata.no.Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som en begrensning av juridiske rettigheter, men presenterer partenes viktigste rettigheter og plikter med hensyn til kjøpet.

Salgsbetingelsene er opprettet og anbefales av den norske forbrukermyndigheten.For en bedre forståelse av disse salgsforholdene, se forbrukerens retningslinjer.

1 kontrakt

Kontrakten består av disse salgsforholdene, informasjon gitt i bestillingsløsningen, og eventuelle spesielle avtalt forhold. I tilfelle en konflikt mellom opplysninger, går forrang til det som er spesielt avtalt mellom partene, så lenge dette ikke er i strid med obligatorisk lovgivning.

I tillegg vil kontrakten bli supplert med relevante lovbestemte bestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom handelsmenn og forbrukere.

2 partier

Selgeren er unreel som, post@unreel.no, org. 925 160 369, og er utpekt i det følgende som selgeren.

Kjøperen er forbrukeren som plasserer bestillingen, og er utpekt i det følgende som kjøperen.

3 Pris

Den oppgitte prisen for gode og tjenester er den totale prisen som skal betales av kjøperen. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Kjøperen skal ikke belastes for eventuelle ytterligere kostnader som selgeren ikke har informert kjøperen før kjøpet.

4 KONTROLLING AV KONTRAKT

Kontrakten er bindende for begge parter så snart kjøperen har sendt bestillingen til selgeren.

En part er imidlertid ikke bundet av kontrakten dersom det er ortografiske eller typiske feil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen til nettbutikken eller i kjøperens ordre, og den andre parten realiserte eller burde ha innsett at en slik feil var tilstede.

5 betaling

Selgeren kan lade kjøperen for det gode fra det tidspunktet det sendes fra selgeren til kjøperen.

Hvis kjøperen bruker et kreditt- eller debetkort for å foreta betalingen, kan selgeren holde fondene på kortet når bestillingen er plassert. Kortet vil bli belastet samme dag det gode er sendt.

Hvis selgeren tilbyr fakturering etter levering, skal fakturaen utstedes når det gode er sendt. Forfallsdato skal skrives på fakturaen og må være minst 14 dager fra når kjøperen mottar leveransen.

Innkjøpere under 18 år kan ikke betale via fakturering etter levering.

6 Levering

Levering har skjedd når kjøperen eller hans / hennes representant har tatt i besittelse av varen.

Hvis leveringstiden ikke er oppgitt i bestillingsløsningen, skal selgeren levere det gode til kjøperen innen rimelig tidsramme og senest 30 dager etter at bestillingen er plassert av kunden. Det gode skal leveres til kjøperen, med mindre annet er spesielle arrangementer mellom partene.

7 produktrisiko

Produktrisiko antas av kjøperen så snart varen blir tatt over av kjøperen eller hans / hennes representant i samsvar med § 6.

8 Rett til å kansellere

Med mindre kontrakten er unntatt fra retten til å kansellere, kan kjøperen kansellere rekkefølgen i samsvar med avbestillingsloven.

Kjøperen må informere selgeren om at han / hun skal utøve denne rett innen 14 dager etter starten av kanselleringsperioden. Denne fristen inkluderer alle kalenderdager. Hvis perioden slutter på en lørdag, søndag eller helligdag, vil perioden bli utvidet til neste virkedag.

Fristen for å utøve ens rett til å kansellere vil bli sett på som oppfyllelse hvis varsel sendes før slutten av avbestillingsperioden. Kjøperen har bevisbyrden for å demonstrere at retten er hevdet, og varsel må derfor sendes skriftlig (via avbestillingsskjema, e-post eller brev).

Avbestillingsperioden begynner som følger: Ved kjøp av individuelle varer vil avbestillingsperioden begynne på dagen etter det gode er / gods. En abonnement blir solgt, eller kontrakten inneholder den vanlige leveransen av identiske varer, perioden begynner på dagen etter at den første forsendelsen er mottatt. Hvis kjøpet består av flere leveranser, vil perioden begynne dagen etter at den endelige leveransen er

Avbestillingsperioden vil bli forlenget til 12 måneder etter slutten av den opprinnelige perioden, hvis selger ikke informerer kjøperen om retten til å kansellere og standard avbestillingsskjema før kontraktens konklusjon. Dette gjelder også hvis informasjon om vilkår og betingelser, tidsgrenser og prosedyrer for å utøve retten til å avbryte, er utilstrekkelig. Men hvis handelsmannen gir denne informasjonen i løpet av disse 12 månedene, avsluttes avbestillingsrennene 14 dager etter den dagen kjøperen mottok informasjonen.

Når retten til å kansellere, utøves, må det gode returneres til selgeren innen rimelig tid, og senest 14 dager etter at noteringen er gitt på intensjonen om å utøve retten. Kjøperen må dekke de direkte kostnadene forbundet med å returnere det gode, med mindre annet er avtalt eller selgeren ikke har informert kjøperen om at han / hun må dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke angi avgifter for kjøperens bruk av retten til å avbryte.

Kjøperen kan sjekke eller teste det gode på en hensiktsmessig måte for å bestemme naturen, egenskapene og funksjonen til det gode uten å påvirke retten til å kansellere. Hvis kontroll eller testing går utover det som er rimelig og nekantet, kan kjøperen være ansvarlig for enhver reduksjon i godens opprinnelige verdi.

Selgeren er forpliktet til å betale tilbake kjøpesummen til kjøperen uten unødig forsinkelse, og senest 14 dager etter at selgeren mottok varsel om kjøperens beslutning om å utøve retten til å kansellere. Selgeren har rett til å beholde tilbakebetalingen til den har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøperen har dokumentert at varene er sendt tilbake.

9 forsinkelser og ikke-levering:

Kjøperens rettigheter og tidsbegrensning for å gjøre krav

Hvis selgeren ikke leverer det gode eller leverer det sent i henhold til vilkårene i partenes kontrakt, og dette skyldes ikke kjøperen eller til forhold fra kjøperens side, kan kjøperen i samsvar med kapittel 5 i Forbrukerkjøpsloven, hold tilbake kjøpesummen, kontraktens utførelse, avslutte kontrakten og / eller kreve erstatning fra selgeren, i henhold til de relevante forholdene.

For krav om rette for brudd på kontrakt, bør varsel gis skriftlig i henhold til dokumentasjonen (f.eks. Via e-post).

Opptreden

Kjøperen kan bekrefte kjøps- og etterspørselsytelsen fra selgeren. Kjøperen kan imidlertid ikke kreve ytelse dersom det er en barriere for ytelse, selgeren ikke kan overvinne, eller hvis ytelse vil gi stor ulempe eller utgift til selgeren som ikke er i forhold til kjøperens interesse for ytelsen. Skulle disse hindringene fjernes innen rimelig tid, kan kjøperen kreve ytelse.

Kjøperen mister sin rett til å kreve permisjon hvis han / hun venter en urimelig lang tid å gjøre kravet.

Avslutning

Hvis selgeren ikke leverer det gode på tidspunktet for levering, skal kjøperen ringe til selgeren for å levere innenfor en rimelig ekstra tidsramme for ytelse. Hvis selgeren ikke leverer det gode innen den ekstra tidsrammen, kan kjøperen kansellere kjøpet.

Kjøperen kan imidlertid avbryte kjøpet umiddelbart hvis selgeren nekter å levere det gode. Dette gjelder også tilfeller hvor levering på avtalt tidspunkt var en avgjørende faktor i kontraktens konklusjon, eller hvis kjøperen har informert selgeren om at leveringstiden er en avgjørende faktor.

Hvis varen leveres etter den ekstra tidsrammen som er fastsatt av forbrukeren eller etter leveringstiden som var en avgjørende faktor i kontraktens slutt, må oppsigelsen hevdes innenfor en rimelig tidsramme etter at kjøperen ble informert om leveransen.

Kompensasjon

Kjøperen kan kreve erstatning for tap som oppstår som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke for tilfeller der selgeren kan hevde at forsinkelsen skyldtes hindringer utenfor selgerens kontroll som ikke kunne ha vært forkastet på det tidspunkt kontrakten ble avsluttet, kunne ikke vært unngått eller konsekvensene som ikke kunne vært overvunnet.

10 defekte varer:

Kjøperens rettigheter og tidsbegrensning for å gi beskjed

Hvis det gode er defekt, må kjøperen varsle selgeren om at han / hun ønsker å påberope seg defekten innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Kjøperen anses alltid å ha gitt rettidig varsel hvis den oppstår innen to måneder etter at feilen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Merknad kan gis senest to år etter at kjøperen tok i besittelse av det gode. Hvis de gode eller deler av det er ment å vare betydelig lengre enn to år, er denne fristen utvidet til fem år.

Hvis det gode har en feil, og dette ikke skyldes kjøperen eller til forhold fra kjøperens side, kan kjøperen i samsvar med kapittel 6 i forbrukerkjøpsloven, holde innkjøpssummen, velg mellom reparasjon og erstatning, Be om en prisreduksjon, krever at kontrakten avsluttes og / eller krever kompensasjon fra selgeren, i henhold til de relevante kirdantene.

Merknad bør gis til selgeren skriftlig.

Reparasjon eller erstatning

Kjøperen kan velge mellom å ha defekt reparert eller levering av et tilsvarende element. Selgeren kan imidlertid motsette seg kjøperens krav om å utføre kravet er umulig eller føre til at selgeren påløper urimelige utgifter. Reparasjon eller erstatning skal utføres innenfor en grundig tid. Selgeren har ikke som regel rett til mer enn to forsøk på å kurere for samme feil.

Prisreduksjon

Kjøperen kan kreve en passende prisreduksjon hvis det gode ikke er reparert eller erstattet. Dette betyr at forholdet mellom den reduserte og opprinnelig avtalte prisen tilsvarer forholdet mellom elementets verdi i defekt tilstand og tilstanden i henhold til den opprinnelige kontrakten. Hvis spesielle omstendigheter krever det, kan prisreduksjonen i stedet svare til defektets innvirkning på kjøperen.

Avslutning

Hvis det gode ikke er reparert eller erstattet, kan kjøperen også avbryte kjøpet i tilfeller der feilen ikke er uvesentlig.

11 selgerens rettigheter I tilfelle av kjøpers brudd på kontrakt

Hvis kjøperen ikke betaler eller på annen måte oppfyller sine oppgaver i henhold til kontrakten og / eller loven, og dette skyldes ikke selgeren eller til forhold fra selgeren, kan selgeren i samsvar med Reglene i kapittel 9 i forbrukerkjøpsloven, opprettholder den gode kontraktens gode, etterspørselen av kontrakten, avslutter kontrakten og krever kompensasjon fra kjøperen, i forhold til de relevante forholdene. Selgeren kan også i henhold til de relevante omstendighetene belaste renter for sen betaling, en innsamlingsavgift og en rimelig avgift for uncollected varer.

Oppfyllelse

Hvis kjøperen ikke betaler, kan selgeren fjerne kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Hvis det gode ikke er levert, vil selgeren miste sin rett dersom det tar en ulik lang tid å gjøre kravet.

Avslutning

Ved betydelig frakoblet brudd eller noe annet betydelig brudd av kjøperen, kan selgeren si opp kontrakten. Selgeren kan imidlertid ikke avslutte kontrakten etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også si opp kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innenfor en rimelig ekstra tidsramme for oppfyllelse fastsatt av selgeren.

Renter relatert til sen betaling / innsamlingsavgiftHvis kjøperen ikke betaler kjøpesummen som er angitt i kontrakten, kan selgeren kreve renter på kjøpesummen i henhold til loven om renter på forfalte utbetalinger. I tilfeller der betalingen ikke er gjort, kan gjelden sendes for innsamling etter at en advarsel er utstedt, og kjøperen kan da holdes ansvarlig for gebyrer i henhold til lov om gjeldsinnsamling og annen gjeldsutvinning.

Avgifter for uncollected, ikke-forhåndsbetalte elementer

Hvis kjøperen ikke samler ubetalte varer, kan selgeren kreve kjøperen et gebyr. Avgiften skal på maksimal dekke selgerens faktiske utgifter for å levere det gode til kjøperen. Innkjøpere under 18 år kan ikke belastes denne avgiften.

12 garantier

Garantier gitt av selgeren eller produsenten gir kjøperen ytterligere rettigheter utover de obligatoriske rettighetene han / hun har ved obligatorisk lov. Dermed innebærer en garanti ikke noen begrensning på kjøperens rett til å gi beskjed eller gjøre krav i tilfelle forsinkelse eller mangel i henhold til §§ 9 og 10.

13 Personlige data

Selgeren er partiet som er ansvarlig for å håndtere innsamlede personopplysninger. Med mindre kjøperen vurderer ellers, kan selgeren bare få og lagre hva personlige data er nødvendig for at selgeren skal fullføre sine oppgaver i henhold til kontrakten. Kjøperens personopplysninger skal bare gis til andre dersom dette er nødvendig for selgeren å oppfylle kontrakten med kjøperen, eller i tilfeller der dette kreves ved lov.

14 konfliktløsning

Krav må rettes til selgeren innen rimelig tidsramme i samsvar med §§ 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister ut av retten. Hvis dette ikke lykkes, kan kjøperen kontakte Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet kan nås på (+47) 23 400 500 eller påwww.forbrukerradet.no.